Remissvar

pdf Remissvar 2023-05-08  Samrådsyttrande vid granskning av ny detaljplan för Born

pdf Remissvar 2022-06-26: Samråd om detaljplan för handelsområdet Majoren

pdf Remissvar 2022-04-30: Samråd om ny deponi mm för förorenade massor

pdf Remissvar 2021-12-15: Fördjupad översiktsplan för Runn

pdf Remissvar 2021-10-31: Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun

pdf Remissvar 2021-01-29: Dalastrategin 2030 – Hållbar och resurseffektiv mobilitet

pdf Remissvar 2020-12-13: Samråd detaljplan Born

pdf Remissvar 2019-12-05: Prospektering naturreservat Sörmyren-Hynsån

pdf Remissvar 2018-11-05: Yttrande över detaljplan bostäder vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen

pdf Skrivelse 2018-05-11: Brev till kommunpolitikerna ang Tiskenleden och centrumnära förtätning med bilaga

pdf Remissvar 2018-03-23: Fördjupad översiktsplan Falu tätort ver. 2

pdf Remissvar 2017-11-30: Åtgärdsprogram Dalarnas miljömål 2018-2022

pdf Remissvar 2017-04-30: Fördjupad översiktsplan Falu tätort ver. 1

pdf Remissvar 2015-11-02: Trafikföringen i centrum, Inre ringen

pdf Skrivelse   2015-09-10: Begäran om nya reservatsbestämmelser för Lugnet

pdf Remissvar 2015-04-10: Folkhälsoprogrammet 2020, Falu kommun

pdf Remissvar 2015-04-07: Tillväxtprogrammet 2020, Falu kommun

pdf Remissvar 2014-09-20: Skötselplan för naturres. Sanders gammelskog

pdf Remissvar 2014-03-17: Miljöprogrammet 2020, Falu kommun

pdf Remissvar 2014-02-19: Översiktsplan för FalunBorlänge (utställningshandl.)

pdf Remissvar 2013-11-09: Cykelplan för Falu kommun

pdf Läsvänlig version av vårt remissvar på förslaget till ny Översiktsplan

pdf Remissvar 2013-05-13: Översiktsplan för FalunBorlänge (samrådshandl.)

pdf Remissvar 2013-02-15: Dalarnas miljömål 2013, Åtgärdsprog. 2013-2016

pdf Remissvar 2012-12-17: Detaljplan för Högboområdet

pdf Remissvar 2012-08-28: Kompl. synpunkter, dragning av VM-spåren

pdf Remissvar 2012-08-19: Dispensansökan för skidspår inför VM, Lugnet

pdf Skrivelse   2012-06-18: Angående dispensansökan för MTB-leder, Lugnet

pdf Remissvar 2012-05-04: Handelsstrategi för Falun

pdf Remissvar 2012-02-12: Energi- och klimatprogram för Falu kommun

pdf Yttrande    2012-02-02: Yttertängers kraftverk och säkerhetshöjande åtg.

pdf Remissvar 2012-01-26: Trafikstrategi för Falu kommun

pdf Skrivelse 2011-12-06: Reservatsbegäran Kolarboberget

pdf Remissvar 2011-09-01: Förstudie Bergslagsbanan Falun – Borlänge

pdf Remissvar 2011-06-20: Detaljplaneprogram för Stabergsviken

pdf Remissvar 2010-10-13: Tillståndsans. för vindkraftanläggning i Svartnäs

pdf Remissvar 2010-10-13: Planeringsunderlag för vindbruk i Falu Kommun

pdf Remissvar 2010-04-22: Naturvårdsprogram för Falu kommun