Så här jobbar Naturskyddsföreningen i Falun

Fokusområden i Falun 2020

Några viktiga arbetsområden som vi tror kan drivas lokalt med framgång det kommande året:

 • Naturkänsla: Natursnokarna – föreningens verksamhet för barn och föräldrar där vi utforskar naturen. Utflykter för alla till intressanta naturområden i Falun under ledning av kunniga guider.
 • Klimatet: Påverka politiker och beslutsfattare bl a via möten och medborgarförslag. Deltagande i rikskampanjen ”Hela Sverige ställer om”. Studiecirkel angående klimatfrågan samt driva/följa frågan om medborgarfinansierad solcellspark i Falun. Anordna offentliga föredrag.
 • Biologisk mångfald: Utflykter och föredrag där experter berättar om arter och tillståndet för den biologiska mångfalden. Besvara naturreservatsremisser och förfrågningar om hur skogen hanteras.
 • Handla miljövänligt: Fokus på återanvändning med aktiviteter bland annat klädbytardag i april och “miljövänliga veckan” i oktober.
 • Trafikfrågor: Driva på kommunen för bilpoolslösningar och för att cykelplanen förverkligas. Cykelmanifestationer ”Falun cyklar” i samarbete med andra organisationer. Följa upp medborgarförslaget angående ”Minskning av utsläpp från transporter i Falun” som kommunen bifallit, feb 2019.
 • Planfrågor: Bevaka den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Runn och FÖP för Landsbygden i Falu kommun. Här kommer också gruvfrågorna in. Driva på för den alternativa strukturplanen för centrumnära boende och de ytterligare
  fördjupningar som aviserades i FÖP Falu tätort mm. Ge synpunkter på aktuella detaljplaner, exempelvis Born.

Det här vill Naturskyddsföreningen – allmän inriktning

Rädda naturens liv
När naturen skövlas blir världen fattigare. En rik natur är livsviktig för välfärden för den växande befolkningen. Därför arbetar vi för att den biologiska mångfalden ska bevaras och få utvecklas. Lika viktigt är att stå upp för naturens rätt att existera för sin egen skull.

Främja människors hälsa
När miljögifter sprids och klimatet förändras hotas människors hälsa. Och när de gröna miljöerna försvinner blir tillvaron fattigare. Därför arbetar vi mot försämrad miljökvalitet men också för naturupplevelser och rika naturmiljöer där människor bor och vistas.

Verka för global solidaritet
Miljökrisen och fattigdomen är gigantiska utmaningar som alla delar. Solidaritet mellan och inom generationer är avgörande för en hållbar utveckling. Därför samverkar vi globalt för en hållbar användning och rättvis fördelning av planetens resurser.

Så här arbetar styrelsen i Falun

Styrelsen försöker sprida ansvaret inom gruppen till exempel genom att turas om med att ordna och leda möten, anteckna och följa upp det som beslutats. Vanligtvis träffas man hemma hos varandra. Mötena har en ganska stram och i förväg uppgjord dagordning. Målet är att inte sitta mer än två timmar per kväll. Stämningen i styrelsen betecknas som effektiv men avslappnad. Ambitionen är att låta lusten till arbetet vara viktigare än plikten till uppgifterna. Möte hålls normalt en gång i månaden eller 10 gånger per år. Däremellan kan mindre arbetsgrupper träffas.

Ordföranden är ofta den första kontakten för utomstående. Ordförande strävar efter att delegera uppdrag och kontakter till andra styrelsemedlemmar eller till andra i föreningen. Tanken är att den som har mest sakkunskap eller intresse i en fråga utgör ansikte utåt mot allmänhet och press i de frågor där föreningen är aktiv.

Styrelsen bedriver också en viss lobbyverksamhet. Man har bland annat regelbundna träffar med kommunledningen. Här försöker styrelsen följa upp vallöftena och andra utfästelser. Kontakter med andra politiska partier förekommer också. Styrelsen samarbetar även direkt med andra aktörer såsom skolan, Falu energi och vatten med flera.

Styrelsen jobbar med medlemmarna som mottagare och ordnar bland annat föreläsningar, utflykter, medlemsträffar och naturupplevelser. Styrelsen arbetar också med att göra föreningens ståndpunkter kända för allmänheten genom insändare, initiativ till offentliga debatter, föredrag och publicering av politiska enkäter.

Så vill vi att föreningens ska fungera

Inriktningen eller strategierna för att bidra till ett hållbart samhälle är att hitta verktyg för att uppmuntra naturkänsla, påverka offentlig och enskild konsumtion och bedriva politisk påverkan på olika sätt.

Föreningen är inte bara styrelsen. Vi strävar efter ett arbetssätt där styrelsen fungerar som beslutande i strategiska frågor och administrativt sammanhållande i en förening som i övrigt bör fungera med självgående arbets/intressegrupper. Intressegrupperna rapporterar till styrelsen genom en utsedd kontaktperson. Styrelsemedlem kan ingå i arbetsgruppen.

I många frågor finns sedan gammalt en delegation till intressegrupper eller enskilda personer. Exempel på en intressegrupp är Natursnokarna som arbetar med att få yngre barn att tycka om att vara i naturen och få en känsla för den. Det finns också en löst sammansatt samhällsgrupp som engagerar sig i aktuella politiska frågor av betydelse för ett hållbart samhälle, exempelvis planfrågor. Ytterligare andra intresserar sig för klimatproblematiken. En lokal skogsgrupp som kan bevaka frågor om biologisk mångfald i skogsbruket, bildande av naturreservat mm i kommunen är på väg att ta form. För vissa enskilda händelser, sammanhang eller aktiviteter bildas tillfälliga grupper som genomför insatsen. Exempelvis inför valet, handla miljövänligt veckan eller klädbytardagen. Vid vissa händelser såsom kommunens återbruksdag, cykelmanifestation eller ett föredrag sluter föreningsmedlemmar upp med punktinsatser. För att vi ska nå resultat är du viktigt att du som medlem deltar på det sätt som passar dig – många små insatser av många medlemmar ger resultat. Anmäl gärna ditt intresse!

Årligen återkommande aktiviteter:

 • Verksamhet riktad till barn och unga
 • Genom bland annat Natursnokarna och samarbete med skolor, framför allt gymnasieskolan
 • Vård av stadsängen och ängen i Sågsbo
 • Lokala kampanjer för handla miljövänligt och klädbytardagen
 • Naturutflykter

Samarbete med andra föreningar i enskilda aktiviteter eller manifestationer är ett också ett sätt för att fästa uppmärksamhet på viktiga miljöfrågor. Det kan vara exempelvis vara samarbete med Omställning Falun, Falu miljögrupp/Jordens vänner, Folkuniversitet eller andra lokala krafter. Vissa frågor hamnar naturligt utanför själva föreningen i Falun, exempelvis gruvfrågor som många gånger är kommunöverskridande eller bara intresserar någon enstaka person. Föreningen samverkar med andra nivåer inom SNF. Framför allt länsförbunden i Dalarna och i Gävleborg och med det gemensamma kansliet i Mora. Föreningen har även kontakt med länets skogsgrupp och med Västerbergslagens naturskyddsförening i gruvfrågor. Kontakter finns även med Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm för särskilda projekt, i samband med Naturskyddsföreningens kampanjer samt för expertrådgivning i vissa sakfrågor och nätverksmöten mm.

Det är viktigt att det finns utrymme för nya infallsvinklar som ligger inom föreningens övergripande mål om ett hållbart samhälle för alla. Alla som vill arbeta enligt naturskyddsföreningens målsättningar bereds plats på ett eller annat sätt. I detta ingår även en breddad etnicitet i arbetet. Det är viktigt att få med nya svenskar och invandrare.

Varje medlem välkomnas att skriva insändare i angelägna natur- och miljöfrågor. Artiklar som undertecknas i Naturskyddsföreningens namn ska dock i förväg godkännas av styrelsen. Hör av dig till styrelsen för att få reda på hur det går till.