Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2018

Christine Riedwyl föreslås som ordförande för föreningen. Här är också förslagen till övriga ledamöter i föreningens styrelse. Styrelsen bestämmer sedan själv hur olika ansvarsposter fördelas, exempelvis kassör, sekreterare etc. Här följer en presentation av de föreslagna personerna. Personerna väljs för ett år i taget.

Styrelse
Birgitta Johansson (i styrelsen sedan 4 år, omval) bor i Falu tätort, född i Norrbotten för 64 år sedan – med skidorna på. Arbetar som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige. Birgitta har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat med forskning och utveckling (FoU), marknadssupport, kommunikation och miljöfrågor. Har tidigare varit engagerad i Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Älvräddarna. Anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Vill på olika plan jobba med detta – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel.

Chris Bales (i styrelsen sedan 1 år, omval) har bott i sju olika länder under sina 57 år, nästan hälften därav i Falu kommun, numera i Järlinden. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad i klimatfrågor och vädret överlag. Var för länge sedan aktiv i Greenpeace (mest i Nya Zeeland) och övervägde att jobba för dem när han kom till Sverige 1990. Vill arbeta för en hållbar stadsutveckling. Tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med skogsfrågor såväl som med energi- och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Christine Riedwyl (i styrelsen sedan 6 år varav 2 som ordförande, omval) bor i Falu tätort sedan 1991 och innan dess i Schweiz. Christine är 58 år och jobbar som språklärare. Återhämtning och ny kraft hämtar hon helst i olika friluftsaktiviteter i gott sällskap. Att engagera sig i Naturskyddsföreningen lokalt är ett sätt att hantera frustrationen över slöseriet med jordens resurser. Kraften att förändra får Christine uppleva i vår handlingskraftiga, utåtriktade och nytänkande styrelse. Sin energi i föreningsarbetet lägger hon mest på att påverka konsumtionsmönster, genom att till exempel arrangera den årliga klädbytardagen. I sin roll som ordförande får hon tillfälle att samla upp och förmedla idéer och initiativ som kan bredda föreningens aktiviteter och bidra till förändring. Christine anser att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer för att vara framgångsrik i arbetet för en omställning av samhället.

Eva Bååth-Holmqvist (i styrelsen sedan 4 år, omval) bor i Falu tätort och är 69 år. Eva är pensionerad lärare och sedan flera år engagerad i natursnokarna. Hon ordnar bland annat naturutflykter med barn och föräldrar. Anser att det är viktigt att folk kommer ut i naturen.

Jenny Eldh (nyval) bor i Sundborn och är 41 år. Jobbar som kommunikationsstrateg på Region Dalarna. Utanför jobbet trivs hon bäst utomhus – i skogen, på skidorna, vid trädgårdslandet eller på en bergknalle. Har tidigare kommunicerat energi- och klimatfrågor på Energimyndigheten och naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen. Jenny anser att miljöfrågor i vardagen och som påverkar människors hälsa är viktiga. Det kan handla om giftfri konsumtion och onödig miljöbelastning. Av betydelse är också frågor som ökar förutsättningar för biologisk mångfald och påverkar fler människor att få ett positivt förhållande till naturen. Hon tycker en viktig uppgift för föreningen är att ge uppmärksamhet åt både miljöbovar och bättre alternativ, så att fler kan göra miljö-, hälso- och klimatmedvetna val i större utsträckning. I föreningen vill Jenny bidra med att öka allmänhetens kunskap om vad Naturskyddsföreningen står för och lyfta fram de frågor som falukretsen engagerar sig i. Och så vill hon att fler falubor ska bli inspirerade och få en positiv känsla för Naturskyddsföreningen genom de aktiviteter som vi gör.

Katja Kytökangas Lindgren (i styrelsen sedan 1 år, omval) bor i byn Isala utanför Svärdsjö och är 43 år. Driver tillsammans med sin man ett småskaligt jord- och skogsbruk. Arbetar dessutom på förskola och med konst/hantverk och bedriver praktiskt miljöarbete på gården. Där ingår att jobba aktivt med biologisk mångfald genom växtval, vilda områden, bon och holkar, slåtterängar och kalhyggesfritt skogsbruk. Intresserar sig också för att ordna ett bra kretslopp på gården, exempelvis genom urinseparering, kompostering och ekologisk odling. På gården har hon också deltagit i ett samodlingsprojekt tillsammans med tio barnfamiljer. Anser det viktigt att arbeta med människors känsla för naturen, biologisk mångfald samt kopplingen konsumtion-miljö-klimat. Vill bidra med sin tid, kreativitet, sitt driv och sin samarbetsglädje.

Urban Gunnarsson (i styrelsen sedan 1 år, omval) bor i Svärdsjö och är 49 år. Arbetar på Länsstyrelsen Dalarna med artinventeringar och med frågor av betydelse för biologisk mångfald. Är engagerad i frågor om arter och deras bevarande och har inriktning mot floraövervakning och i arbetet med Dalarnas flora. Har inventerat myrar och mossor. Tycker det är viktigt att arbeta med arters bevarande på flera plan. Att få en dialog med markanvändare och exploatörer så att man inte missköter naturen är avgörande. Kan bidra till naturskyddsföreningen som kunnig om olika arter och natur, men har också andra infallsvinklar på naturen och dess värden.

Suppleant i styrelsen
Bo-Göran Hansson (suppleant sedan 2 år, omval) bor i Falu tätort och är 69 år. Bo-Göran anser att konsumenterna har ett stort ansvar i klimatfrågan och är bland annat engagerad i att granska matvarubutiker och har också ett engagemang i Fair-trade.

Revisorer
Michael Persson – ordinarie revisor (revisor sedan 1 år, omval)
Lars-Olof Holmqvist – ordinarie revisor (revisor sedan 1 år, omval)
Mats Wiklund – revisorssuppleant (suppleant sedan 1 år, omval)
Gordon Eadie – revisorssuppleant (nyval)