OMVAL – partiernas bästa förslag för att minska utsläppen av växthusgaser i Falun

Redovisning av partiernas förslag (klicka för att läsa)

Bakgrund till Naturskyddsföreningens fråga till partierna

Enligt FNs klimatpanel är världen på väg mot 3-4 graders uppvärmning innan seklets slut om inget drastiskt görs, ju närmare polerna desto högre uppvärmning. För Sverige innebär detta ca 5-7 graders uppvärmning. För att klara 1,5 grad – vilket i sig ger allvarliga konsekvenser – måste utsläppen av växthusgaser halveras inom 12 år. Det betyder att Sverige, inklusive Falu kommun, inte kan vänta med skarpa åtgärder

I Falu kommuns Energi-och klimatprogram, antaget i okt. 2012, säger man att Falun ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 50 % år 2015 jämfört med medelvärdet för 2001-2005. År 2020 ska minskningen vara 60% och 2035 ska Falun vara fossilbränslefritt. En första uppföljning genomfördes först i slutet av 2018 och man kunde  konstatera att målet för 2015 inte nåtts – utsläppsminskningen var enbart 33%. Man konstaterade även att målet för 2020 inte kommer att nås. I uppföljningen nämns  att transporterna är den största utmaningen för kommunen. Deras andel av utsläppen är ovanligt stor i Falun – ca 70% om utsläppen från arbetsmaskiner inräknas det noterades att transportutsläppen ökar istället för att minska.

 

Så här ställdes frågan

Naturskyddsföreningen i Falun har vid ett flertal tillfällen efterlyst tydligare åtgärdsplaner och uppföljningar från kommunen. Inför omvalet har vi därför bett samtliga partier att beskriva de tre viktigaste åtgärderna, som de vill driva, för att minska utsläppen av växthusgaser inom kommunen. Beskrivningen ska avse perioden 2019-2026 och vara relaterade till de klimatmål som kommunen redan antagit. Varje parti fick 600 tecken för att ange sina bästa åtgärder med åtföljande förslag.

 

Naturskyddsföreningens omdöme

Utifrån partiernas svar gör Naturskyddsföreningen bedömningen att MP och V har den mest framåtsyftande politiken beträffande klimatåtgärder i Falu kommun. Vidare finner vi det anmärkningsvärt att Moderaterna inte nämner sin viktigaste valfråga om fyrfilig trafik genom centrum.

 

Så här gjorde vi utvärderingen

Naturskyddsföreningen har försökt att värdera partiernas svar angående den lokala klimatpolitiken. Svaren har i vissa fall kortats ned eftersom de varit alltför omfattande men vi har försökt göra rättvisa åt partiernas ståndpunkter. Det begränsade utrymme som funnits till förfogande berättar ändå en hel del om partiernas åsikter, kunskaper, intresse och helhetsuppfattning till klimatproblematiken.

En del av svaren har varit tydliga, framåtsyftande och konkreta. Många har varit vaga och representerat allmängods. En hel del har blandat övergripande ståndpunkter med detaljer och äpplen med päron. Ibland innebär ett svar både positiva och negativa åtgärder Ex vis ”Utbyggnad av fjärrvärme-fjärrkyla” respektive ”Utveckling av fjärrvärmekonceptet”. Handlar det om effektivisering eller ökat uttag av vedråvara?

Svaren har placerats in i tre ämneskategorier som vi anser fångar upp den rådande diskussionen, nämligen:

  • Transporter – trafik
  • Samhällsplanering inklusive boende och energiproduktion
  • Konsumtion och livsstil

Vid redovisningen har färgmarkeringar använts för att värdera svaren. En värdering innehåller alltid ett mått av godtycklighet när det gäller gränsdragningen. Värderingen speglar förstås Falu Naturskyddsförenings åsikter om de förslag som partierna för fram.

Med grönt: Tydliga och framåtsyftande förslag. Ex vis ”Utbyggd avgiftsfri kollektivtrafik”, ”Veganska rätter som grund med mindre tillbehör av kött och fisk”.

Med ljusare grönt: Bra förslag, men väldigt allmänt hållna. Exvis ”Återanvändning, ägodelning.”

Med gult: Självklarheter, sådant som redan görs, finns beslut på eller normalt ingår i hanteringen. Ex vis ”Träbyggnadsstrategin”, ”Fler cykelbanor i staden”

Med rött: Kontraproduktiva förslag eller förslag som speglar en förlegad syn. Ex vis ”Klimatvänliga drivmedel bör eftersträvas”.