Studiecirkel om gruvnäringen i Dalarna

Naturskyddsföreningen har som avsikt att inom kort starta en studiecirkel om gruvnäringen i Dalarna. Syftet är att medvetandegöra nytta och konsekvenser av gruvnäringen.

Innehåll:
– Föreläsning om grundläggande geologiska förutsättningar, förhållanden och metoder inom bergsnäringen.
– Föreläsning om miljöproblem vid utvinning av mineralråvaror och primär förädling.
– Föreläsning om metallernas roll i världsekonomin. Råvarubörsen, konjunkturfrågor, statistik, volymer, svensk mineralpolitik.
– Kartläggning av aktuella undersökningsprojekt i Bergslagen. Informationsletning om aktörer och deras förhållande till marknaden, finansiering.
– Användning, återbruk, återvinning och strategier för hållbara handlingar inom konsumtionssfären. SNF’s mineralpolicy. Kontakt Linköpings universitet?
– Besök gruvan i Garpenberg. Exkursion tilltänkta gruvplatser.

Upplägg:
Träff varje månad eller var 14 dag, 8 – 10 träffar eller som deltagarna bestämmer. Avstämning och målsättningsdiskussion. Gemensamt ansvar för programmet. Dokumentation. Eventuellt samarbete och gemensam cirkel med Gävleborgs län.

Läsning:
Arne Müller: ”Smutsiga miljarder” som aptitretare
Regeringens mineralpolicy
Naturskyddsföreningens mineralpolicy
Minerallagen
Tillämpliga kapitel i miljöbalken
SGU’s hemsida fungerar som uppslagsverk

Anmälan till studiecirkel genom Studiefrämjandet i Falun
falun@studieframjandet.se eller telefon 023-777 630

pdf PM Gruvnäringen i Dalarna 2016-03-02 >>