Om översiktsplanen på DT debatt

Stora ord och lite handling

Artikeln publicerad på DT:s debattsida 2014-02-07 >>

Falun-Borlänges arbete med den nya översiktsplanen går vidare. Under samrådet förra våren kritiserades kommunernas hållbarhetsarbete hårt, bland annat av oss i Naturskyddsföreningen. Den nya utställningsversionen av översiktsplanen innehåller vissa justeringar till det bättre, men fortfarande återstår mycket innan Falun-Borlänge blir de pionjärer de vill framhålla sig som.

Vår tids ödesfråga, som klimatförändringarna omnämns i planen, avhandlas på ett par sidor. Det hänvisas i hög grad till andra dokument. Man påstår att man vågar gå före och att det behövs en tydlig strategi och vilja att ta obekväma beslut när det gäller omställningsarbetet. Vi ser mycket få sådana obekväma beslut. Däremot är det gott om motstridiga budskap och målkonflikter som man undviker att ta ställning till.

Man påstår till exempel att man vill ”kraftigt minska användningen av personbil (vår kursivering). Dock utan konkreta förslag på hur detta ska gå till. Man konstaterar: ”Flyget är inte ett hållbart färdsätt utan endast ett komplement till övriga trafikslag”. I samma avsnitt poängterar man att Dala Airports utveckling, framtida funktion och betydelsen för Falun-Borlänge ska säkerställas.

Ett viktigt spår i översiktsplanen är att Falun-Borlänge ska vara en motor för hela länet. Men det framgår inte hur man ska se till att den egna framgången inte sker på och andra mindre kommuners bekostnad. Vi saknar initiativ till aktivt samarbete med länets övriga kommuner, till exempel när det gäller satsningar på kollektivtrafikens utbyggnad och på regional matförsörjning.

Kommunerna får inte ducka för de besvärliga diskussionerna, de som utmanar rådande intressen och privilegier. När ska man våga tala om den mest grundläggande målkonflikten: att utsläppen av växthusgaser blir större i takt med att de ekonomiska aktiviteterna ökar? Den så kallade frikopplingen, det vill säga att vi i dag har ekonomisk tillväxt utan ökade utsläpp, är en illusion. Oavsett om tillväxten kallas grön eller miljödriven! Utsläppen som den svenska ekonomin för med sig sker i allt högre grad i andra länder.

Vi önskar att översiktsplanen ska bli ett styrmedel för att påbörja en verklig omställning. En sådan måste ske i dialog och vara väl förankrad hos kommunernas invånare. För att påbörja denna process måste planen ta ställning till vilka intressen som bör ges företräde där det finns uppenbara målkonflikter. Än finns chansen att ta ett omtag, men i nuläget är det mycket stora ord och lite handling.

Patric Engfeldt

Anton Grenholm

Jan-Olof Blomberg

Kristina Homman

Naturskyddsföreningarna i Falun och Borlänge