Översiktsplanen kan bli mycket bättre

dialogmote_17mars

Naturskyddsföreningen starkt kritisk till förslaget – ta del av vårt arbetsmaterial och lämna dina egna synpunkter till kommunerna.

Falun och Borlänge kommuner jobbar just nu med att ta fram en ny gemensam översiktsplan. Planen är ett viktigt dokument då den anger riktningen för kommunernas framtida planering och beslut. Under perioden 2 mars till 6 maj är ett förslag ute på så kallat samråd. Då har både organisationer och enskilda möjlighet att komma med synpunkter.

Längst ner på denna sida finns Naturskyddsföreningens synpunkter på förslaget sammanfattade.

Naturskyddsföreningen har sedan i höstas haft en arbetsgrupp som förberett ett remissvar till den föreslagna planen. Den 17 mars ordnade vi ett offentligt dialogmöte, där ca 35 personer deltog och gav sina synpunkter. Synpunkterna kommer att utgöra ett underlag när föreningen snart skriver sitt remissvar.

Utöver det officiella remissvaret från Naturskyddsföreningen är det mycket viktigt att det kommer in synpunkter även från enskilda. Kommunerna uttrycker en önskan om medborgardialog. Vi uppmanar därför våra medlemmar och andra att lämna sina synpunkter.

Synpunkter skickas via e-post till:

stadsbyggnadskontor@falun.se eller planmark@borlange.se

En synpunkt som du skickar in behöver inte vara lång och detaljerad, det viktiga är att kommunerna får ta del av invånarnas åsikter och att vi tillsammans försöker påverka kommunerna mot en mer hållbar utveckling! Läs gärna sammanställningen av de åsikter som kom fram på dialogmöte 17 mars. Ifall det är något du tycker är särskilt viktigt – tveka inte att också själv skriva till kommunen och framföra detta!

Sammanställning av synpunkter

 Översiktsplan FalunBorlänge – samrådshandling >>

Naturskyddsföreningen har också in en skrivelse till kommunstyrelserna begärt att samrådstiden ska förlängas, och dialogen utökas med bl.a. en offentlig politisk diskussion och utfrågning:

Begäran om förlängning av samrådstid översiktsplan

Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter:

Översiktsplanen kan bli ett utmärkt verktyg för att få igång den omställning som vårt samhälle behöver. I den nuvarande samrådshandlingen sägs bland annat: ”FalunBorlänge är aktiva i omställningen till ett hållbart samhälle och vågar gå före”. Men det finns få konkreta förslag på hur det ska gå till.

Naturskyddsföreningen saknar:

  • En aktiv och allvarligt menad medborgardialog.
  • En omvärldsanalys som behandlar klimatförändringen med dess konsekvenser – humanitära och ekonomiska kriser som åtminstone indirekt kommer att drabba även vår region.
  • Vilja att tillräckligt bevara den biologiska mångfalden – allvarligt eftersom det kommer att drabba våra försörjningsmöjligheter.
  • En strategi för mat- och energiförsörjning i händelse av globala kriser – här behövs mer av strategier för att utveckla lokalsamhället

Naturskyddsföreningen är förvånad över:

  • Att man fortfarande tycker det är OK att exploatera jordbruksmark.

Naturskyddsföreningen tror inte på:

  • Att FalunBorlänges välstånd kan byggas med konventionell tillväxt, och framför allt inte tillväxt baserad på ökad handel och ökad konsumtion – miljökonsekvenserna, inklusive de globala, nämns i stort sett inte.