Forma Faluns Framtid

falun

Nästa träff för diskussion kring den kommande översiktsplanen: torsdag 10 januari.

Falun och Borlänge kommuner håller gemensamt på att ta fram en ny översiktsplan. Ett första utkast planeras bli klart i november och ska gå ut på remiss i början av våren 2013. Senast före valet 2014 ska den nya översiktsplanen fastställas i båda kommunerna. Kommunledningarna har sagt att man vill ha en bred medborgardialog kring den här processen. I september 2012 ordnade kretsen därför ett informationsmöte där Beate Löfvenberg, planarkitekt i Borlänge, berättade om hur arbetet är tänkt att gå till.

De medlemmar som träffades den gången bestämde sig för att träffas fyra gånger till under hösten och vintern. Tanken är att välja ut totalt fyra av de frågeställningar som kommunernas planarbete utgår ifrån, och diskutera ett av dessa områden vid varje träff. Följande datum och områden är planerade:

Tisdag 16 okt.

Trafik och transporter.

Tisdag 13 nov.

Byggande och lokalisering av bostäder, industri och handel.

Tisdag 4 dec.

Jordbruksmark, livsmedelsförsörjning.

Torsdag 10 jan 2013 

Planering av ett kommande offentligt möte, bl a med utfrågning av våra kommunpolitiker kring remissförslaget

Alla träffar är kl 19:00 på Studiefrämjandet, Magasinsg 27.

Målet är att för varje område försöka komma fram till förslag som vi kan föra in i den allmänna remissdebatten under våren. Vi har – till skillnad från tjänstemännen som arbetar med översiktsplanen – inga hänsyn som måste tas, inga direktiv som måste följas, inga väljargrupper att ta hänsyn till. Vi kan vara både mer visionära och mer realistiska

Du är väldigt välkommen att delta i det här arbetet, på ett flera möten! Välkommen att bara vara nyfiken, komma med idéer och synpunkter, bidra med bakgrundsmaterial eller formulera förslag! På sidan ”Remissvar och skrivelser”, se menyn t.v., finns flera dokument som visar hur vi i kretsen tänkt tidigare kring olika kommunala planerings- och strategiprogram och som kan vara värda att läsa igenom som förberedelse.

Träffarna är öppna för alla – ingen föranmälan. Vill du veta vad som avhandlats under de tidigare träffarna, välkommen att ringa Helge Sonntag!

Kontaktperson: Helge Sonntag, helge.Sonntag@naturskyddsforeningen.se, 023-20 123.