Bygg vindkraft i redan exploaterade områden!

Isigt_vindkraftverk

Kommunens sakkunnige handläggare för vindkraftfrågor Peter Sjöö var inbjuden till ett möte och han berättade för oss om ”Vindkraften, miljövänlig eller storskaligt ingrepp i opåverkad natur?”. Vi var elva personer som deltog och lyssnade och frågade. Därefter diskuterade vi hur vi ska förhålla oss till vindkraften.

Peter visade på en karta var byggda och planerade verk finns i kommunen. Förutom flera mindre vindkraftparker finns två stora, Svartnäs med 115 planerade verk och Tavleberget/Sneåsen med 50 verk i Falu kommun och flera utanför kommungränsen. Båda har Bergvik Skog som stor markägare och det har underlättat etableringen, man behöver inte förhandla med många markägare. Stor markägare ger förutsättning för stora vindkraftparker.

Hur planerar Falu kommun för vindkraft? Många kommuner har gjort tillägg till sina översiktsplaner men Falu kommun saknar en översiktsplan och har istället gjort ett planeringsunderlag för vindkraft som nu är ute på remiss. En översiktsplan har en starkare formell status, en plan som är demokratiskt underbyggd. Det har hänt att kommuner som inte haft vindkraften inskriven i översiktsplanen har fått nobben vid överklaganden.

Kommunen har gjort en kartering som visar var det kan vara lämpligt med utbyggnad av vindkraft och var det är mindre lämpligt. De bästa lägena sägs vara i storskalig skog och sämre i områden med mer varierat landskap. Det rimmar illa med miljöbalken: Där det finns opåverkade områden ska man undvika att bygga.

Vi diskuterade den förutsättningen och var överens om att den är helt fel. Varför bygger man inte i anslutning till redan exploaterade områden, t ex större trafikleder eller industriområden? Utbyggnad i orörda skogsområden – ofta på berg som varit för otillgängliga för skogsbruket – medför ofta att det i och med vindkraften blir möjligt att exploatera kvarvarande skog, ofta med höga naturvärden.

Om man jämför kommunens allmänna planeringsunderlag för vindkraft – som ännu inte är beslutat – med de parker som diskuteras kan man se att Svartnäs delvis ligger utanför det önskvärda området. Den nya politiska majoriteten i Falun har sagt att man först ska besluta om planeringsunderlaget, sedan om utbyggnaden i Svartnäs. Svartnäs har troligen runt ett halvår kvar till beslut.

Ett problem vid vindkraftutbyggnad är att det saknas tillräckligt dimensionerade kraftnät ut till de områden där verken byggs (ytterligare ett skäl att inte lägga dem i obrutna skogsområden) och man får då också ingrepp i form av kraftledningar och kraftledningsgator. Framför allt i mer tättbebyggda områden bör man kräva att nätbolagen gräver ner ledningarna för att slippa elektromagnetiska fält som är skadliga för människor och djur.

Det bästa vore om utbyggnaden kunde ske på ett sätt som gör att lokalbefolkningen känner sig som medaktörer och positivt engagerade. I Danmark började de i liten skala på 70-talet och  utvecklade sedan successivt vindkraften. Både storleken på verken och ägandet var småskaligt. Tavelberget var ett initiativ från linghedsbor och där finns nästan ingen kritik. I Svartnäs och Sundborn är det tvärtom, ett otroligt motstånd. Det är dåligt också för den allmänna acceptansen för vindkraft, inte bara lokalt utan i landet i stort. Sedan är det inte alla markägare som är några miljövänner. En del ser det som mer lukrativt att bygga vindkraft än att bedriva skogsbruk. ”Lokalt” är inte alltid bra.

Hur mycket vindkraft ska vi bygga ut? Nu har Sverige planer på 30 TWh vindkraft till 2020, förra året hade vi 2,5 TWh. Dalarna har 60 MW utbyggt, från 160 verk. Med planerad utbyggnad blir det 190 verk. Men det går inte bara att bygga ut hur mycket elproduktion som helst, med intrång i både natur- och kulturmiljöer. Avvägningen är inte lätt – vindkraften måste ställas mot andra energikällor, alla energikällor stör.

En lösning är att vi har mindre energianvändning, vi måste hushålla med el, inte bara förutsätta att energianvändningen ska vara lika stor som idag. Men där finns argumentet att vi kan exportera en ganska ren el och minska användningen av kol och olja på kontinenten. Om vi producerar ett överskott kan vi exportera så att kolkraftverk stängs. Hur solidariska ska vi vara? Det blåser på kontinenten också. Och är det solidaritet det handlar om eller de stora energibolagens intäkter?

Går det att kräva att de nya vindkraftparkerna utnyttjar nyaste tekniken med vertikala vindkraftverk? De kan ge lägre bullernivåer och mindre skador på fåglar och fladdermöss i och med att de roterar långsammare. Tekniken är ännu ganska oprövad. Vad vi kan göra är att trycka på om lägre bullernivåer.

Text och bild Bernt Lindberg