Käringberget – hotad skog

Kolbotten

Falukretsen deltog i en utflykt till Käringberget norr om Borlänge, en skog med höga naturvärden som skulle varit avverkad om inte naturvårdsintressen i Borlänge hade försvarat den.

Den 29 maj hade Borlängekretsen ordnat en exkursion till Käringberget med Bert Andersson som ciceron. Skogen på Käringberget är fortfarande hotad och en kolbotten har körts sönder när Bergvik skog gjort väg. Bilden visar denna gamla plats för kolning, en plats som utgör kulturminne och som ska skyddas av skogsbruket. Kanske gjordes vägen i både snö och mörker men Berggvik skulle innan dess ha gjort en kartering och märkt ut kolbotten.

Hotet mot den här typen av skogar är stort och allvarligt. För att den biologiska mångfalden i skogen långsiktigt skulle skyddas behöver 20 procent av landets skogsmark vara skyddad mot avverkning. Idag är det fem procent och totalt finns runt tio procent gammelskog. På sikt skulle man alltså behöva låta 10 procent brukad skog stå orörd och så småningom bli till något som liknar gammelskog.

Många mil runt Falu gruva har det kalavverkats i många hundra år och skogen är därför oftast ganska artfattig. Käringberget utgör ett undantag och är därför extra viktigt att skydda. År 1754 skapades en skyddszon med en radie på en mil runt gruvan för att skogen skulle kunna växa till sig.

Det stora generella problemet idag är att skogsvårdslagen är så vag. Runt en fjärdedel av alla avverkningar i landet utgör brott mot skogsvårdslagen. Men den skogsägare som bryter mot lagen får inte något kännbart straff – hellre köra på och ta de små böter det kan bli frågan om. Lägg till det en skogscertifiering som fungerar dåligt. Naturskyddsföreningen måste verka för att lagen skärps rejält. Sverige bryter mot sina internationella åtaganden om biologisk mångfald.

Text och bild Bernt Lindberg

 

I_urskogen

Föreläsning i gammelskogen, full av lågor med döda träd. De är viktiga för växt- och djurlivet. Här finns exempelvis rynkskinn.

Liten_bäck

Hela skogen har marken täckt av lysande grön mossa och en liten bäck ringlar mellan stenblocken.

Föreläsare

Bert Andersson, kunnig i skogsfrågor, ledde rundvandringen på Käringberget.

 

Spillkråkan_ätit_hästmyror

Spillkråkan har hackat rektangulära hål i jakt på hästmyror.

Hackspettsbo

Här ett träd där tretåig hackspett byggt bo.